• OZNAM k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len "dotácia na stravu")

     • Na základe pokynov UPSVaR vyzývame zákonných zástupcov tých detí, ktoré budú navštevovať v školskom roku 2021/2022 ZŠ alebo MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a s ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti, aby predložili na oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (5.poschodie, kancelária č. 501) vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Formulár v tlačenej podobe je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Dotácia na stravu sa bude poskytovať na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      a) ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      b) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

      c) alebo v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (uvedené sa týka len detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať základnú školu alebo posledný ročník materskej školy).

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.9.2021 do 31.12.2021 je termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu 5. august 2021.

      Ďalší termín predloženia vyplneného Formuláru na posúdenie príjmu pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.10.2021 do 31.12.2021 je 8. september 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu od 1.11.2021 do 31.12.2021 pre dieťa podľa bodov a) a b) je možné predložiť vyplnený Formulár na posúdenie príjmu aj po 8. septembri 2021.

      Pre poskytnutie dotácie na stravu po 1.1.2022 pre dieťa podľa bodov a) až c) bude potrebné predložiť vyplnený nový Formulár na posúdenie príjmu aj s potrebnými dokladmi. Termín uzávierky bude včas zverejnený na našom webovom sídle.

      Bližšie informácie k dotáciám na stravu vám poskytne:

      • Mgr. Kvetoslava Biljnjová, kvetoslava.biljnjova@petrzalka.sk, +421-2-68 288 857, 0947 487 062
      • Mgr. Jana Guľová, jana.gulova@petrzalka.sk, 0947 487 498

      dotacie_formular_na_posudenie_prijmu.pdf

     • "Komunitný život v Petržalke"

     • Vážení zákonní zástupcovia, milé deti a milí žiaci, pozývame Vás, aby ste zažili program „Komunitný život v Petržalke“.

      Kde?     Nobelovo Námestie, Bratislava-Petržalka

      Kedy?   Streda -  30. 6. 2021 v čase 11:00 hod. do 17:00 hod.

       

      Program:

      -V stredu 30. 6. 2021 si pozriete divadielko O kocúrovi a pyšnej Hviezde

      -Zažonglujete si s cirkusantmi

      -Nakreslíte si Nobelko

      -Zašermujte si so stredovekými rytiermi z OZ Gaston

      -Spoznáte opevnenie z čias pred 2. svetovou vojnou v podaní Múzea Petržalského opevnenia

      A zažijete kopec ďalšej zábavy !​​​​​​​

      plagat_Komunitny_zivot_v_Petrzalke.pdf

     • Brigáda 21.6.2021

     • Milí rodičia,

      posielam Vám dôležité informácie ohľadom:

      1. Brigády 21.6.2021 doobeda od 9:00 spolu s dobrovoľníkmi z Tatra banky

      2. Brigády 21.6.2021 poobede po 16:30 s rodičmi

      3. Pomoc s nákupom pred brigádou

      4. Náradie na brigádu

       

      Nášmu občianskemu združeniu sa podarilo získať tento rok viac grantov, ktoré sú naviazané na dobrovoľnícke aktivity.

       

      Pozývame Vás na nasledovné brigády a tešíme sa na Vašu účasť:

      1. Brigáda 21.6.2021 doobeda od 9:00 - projekt Vertikálna Zelená Stena s pomocou cca 7 dobrovoľníkov z Tatra Banky ( grant v hodnote 1000 EUR)

      Čo sa bude robiť:

      Pre tých, čo nemajú zatiaľ na pondelok 21.6.2021 žiadne plány, budeme radi, ak sa pridáte k dobrovoľníkom z Tatra Banky a pomôžete s brúsením paliet, prerábaním paliet na kochlíky a natieraním lazúrou. Dobrovoľníkov z Tatra Banky bude cca 7 a tak sa každá pomoc zíde.

      To, čo sa nestihne doobeda, plánujeme dokončiť na poobednej brigáde za pomoci rodičov.

       

      2. Brigáda 21.6.2021 poobede po 16:30 

      Čo sa bude robiť:

      1.) pripraví sa podklad pod altánok a položí sa dlažba -  projekt Eko-učebňa ( grant v hodnote 2500 EUR od Nadácie Volkswagen Slovakia)

      2.) dokončí sa drevený domček na hračky na škôlkárskom ihrisku

      3.) dokončovanie prípravy paliet - to čo sa nestihne doobeda

      4.) iba v prípade vysokej účasti na brigáde sa bude domaľovávať plot okolo škôlkárskeho ihriska

       

      3. Pomoc pred brigádou

      Hľadáme viacerých ochotných rodičov s autom, ktorí by si našli v nedeľu poobede čas na nákup do OBI resp. Hornbachu (je potrebné doniesť do škôlky dlažbu a štrk)

      Viac info: 0918647572

       

      4. Náradie na brigádu

      Hľadáme ochotných rodičov, ktorí by mohli požičať náradie na doobednú brigádu

      - Aku-vŕtačku

      - karbošku, na ktorú sa dá upevniť brúsny papier, aby dobrovoľníci nemuseli brúsiť palety ručne.

      - Páčidlo/ pajser, vyťahovač na klince

       

      Na poobednú brigádu k domčeku bude Aku vŕtačka tiež potrebná. 

      Ak ste ochotný požičať náradie, prosím info na 0918647572 ( stačí aj cez WhatsApp)

       

      Ďakujeme!

     • Sčítanie detí

     • Vážení rodičia,

      na základe žiadosti od Štatistického úradu SR a v mene zamestnancov MČ BA-Petržalka  by sme Vás chceli Vážení rodičia požiadať o realizáciu sčítania Vašich detí, v prípade, že ste tak neurobili (resp. ste na to zabudli, nestihli).

      Prosíme Vás, aby ste Vaše deti sčítali - najneskôr do nedele 13. 6. 2021 - dokedy prebieha asistované sčítanie obyvateľov v našej mestskej časti Bratislava–Petržalka.

       

      Urobiť tak môžete už len:

      osobnou návštevou kontaktných miest, ktorých zoznam a otváracie hodiny nájdete tu: https://www.petrzalka.sk/scitanie/.

      Alebo využitím mobilného sčítacieho asistenta, ktorý by prišiel priamo k Vám domov, ak tak požiadate miestny úrad o pridelenie asistenta, nahlásením tejto skutočnosti na telefónnom čísle 0947 487 777.

      Chceme Vás požiadať Vážení rodičia, aby si nenechávali túto povinnosť sčítať sa, resp. sčítať svoje deti, na poslednú chvíľu.

      Vopred  Vám milí rodičia ďakujeme za spoluprácu.  

      S úctou

       

      Za kolektív MČ BA-Petržalka

      Mgr. Ivan Lučanič

      Poverený vedením referátu mobility

      Kancelária starostu

      Tel. : +421 2 68 288 939

      Mobil: +421 947 487 009

      E-mail : ivan.lucanic@petrzalka.sk 

       

      Miestny úrad Bratislava-Petržalka

      Kutlíková 17, 852 12 Bratislava

      www.petrzalka.sk

      facebook: https://www.facebook.com/BratislavaPetrzalka/

     • Fotenie v MŠ 17.5.2021

     • Milí rodičia,

      v pondelok 17.5.2021 sa uskutoční triedne lavičkové fotenie.

      Predškoláci sa budú zároveň fotiť na tablo.

       

       

     • Víkendové testovanie 16.5.2021

     • Víkendové odberné miesta

      pre celoplošný skríning COVID-19 budú otvorené

      v nedeľu 16.5.2021 v čase od 08:00 do 18:00

      Odberné miesta:

      DOM ZŠ Holíčska

      DOM ZŠ Turnianska

      DOM ZŠ Černyševského 

      MOM Hrobáková

     • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (2021/2022)

     • Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

      OZNÁMENIE

      o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20,

      Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2021/2022

       

      V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční   v termíne od 3. do 7. mája  2021 v nižšie uvedených časoch v závislosti od epidemiologickej situácie:

       

      Pri priaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční osobne vo vstupe do budovy školy v čase

      03.-05.05.2021  od 8.00 do 12.00 hod.

         06.-07.05.2021  od  14.00 do 16.30 hod.

       

      Pri zhoršenej alebo nepriaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční prostredníctvom e-mailu (mstupolevova@gmail.com) alebo poštou v termíne zápisu od 03.05.2021 do 07.05.2021.

       

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ Tupolevova 20,  v zmysle § 59 ods. 1  školského zákona, budú prijímať:

      a)  deti vo veku od 3 rokov,

      b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

       

      V zmysle § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

       

      Ostatné podmienky prijímania detí  do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.

      o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ: 

       

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Tupolevova 20, Bratislava, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

      1. ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2021/2022 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
      2. ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Tupolevova 20, Bratislava a budú navštevovať MŠ aj  v školskom roku 2021/2022,
      3. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity.

       

      V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona,  o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadost' o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia  predložia osobne alebo doručia riaditeľke materskej školy  poštou, prípadne naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.

      Na žiadosti v poznámke uveďte všetky materské školy, na ktoré ste si podávali žiadosť o prijatie.

      Tlačivo Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.docx (ďalej len „žiadosť”)  je zverejnená na webovej stránke MŠ Tupolevova 20 (mstupolevova.edupage.org) a dá sa stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk v oblasti tlačivá.

      V zmysle Š 59 ods. 7 školského zákona riaditelka MŠ rozhodne do 15. júna 2021 0 prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

      Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí

      riaditeľka MŠ, alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

       

       

       

      V  Bratislave 8.4.2021                                                        Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                        Riaditeľka MŠ

       

       

       

     • Vstup do budovy od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, 

       

      od pondelka, t.j. 26.4.2021 zatvárame dočasne otvorený vchod od dvora cirkevnej MŠ aj červenú bránu. Opäť bude ráno otvorený len hlavný vchod od ihriska základnej školy. 

       

      Odovzdávanie dieťaťa ráno – vstup už len hlavným vchodom

      Pre vstup do budovy platia rovnaké pravidlá ako od 19.4.2021. Zákonný zástupca v prvý deň nástupu podpíše čestné vyhlásenie u triednej učiteľky, preukáže sa: 

      ·        platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní, 

      ·        alebo potvrdením o prekonaní covidu za posledných 180 dní,

      ·        alebo  sa preukáže, že je 14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou  alebo 28 dní po 1.dávke očkovania vektorovou vakcínou

      ·        alebo  14 dní po 1.dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia covid  -19 za posledných 180 dní

      ·        alebo potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu. 

      Rodičia budú odovzdávať dieťa pedagógovi na vyhradenom mieste pred šatňami, nepedagogickí zamestnanci mu pomôžu so sebaobsluhou. V šatni na čiare môžu byť naraz maximálne 2 rodičia, preto po odovzaní dieťaťa, opustite priestory šatne.

       

      Vyzdvihnutie dieťaťa popoludní - vstup už len hlavným vchodom.

      V prípade pekného počasia nemusíte volať dopredu,  deti vyzdvihujete na školskom dvore. Vstupovať budete hlavným vchodom, prejdete halou na začiatok dvora po vyznačenú čiaru. Pedagóg Vám dieťa odovzdá. 

      V prípade nepriaznivého počasia vstupujete do budovy MŠ na začiatok šatne po vyznačenú čiaru. V šatni na čiare môžu naraz čakať maximálne 2 rodičia. Ostatní počkajú na schodišti v rozostupoch. Môžete si vopred zavolať, že prichádzate. 

       

       

      Za porozumenie ďakujeme.

       

       

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ 

     • Online vysielanie pre deti

     •  Kultúrne zariadenia Petržalky budú vysielať pre deti tieto ONLINE podujatia:

      1, Online Cirkusovú školu - pre deti od 6 do 12 rokov v utorok 20.4. o 16.00 hod.

      2, Online Hip Hop workshop s Rebekou - pre deti a mládež v stredu 21.4. o 18.00 hod.

      3, Online výtvarné dielničky - pre deti od 3 do 10 rokov vo štvrtok 22.4. o 16.00 hod.

      4, Online rozprávku Buwko & Sniwko zachraňujú krajinu Perinu - v nedeľu 25.4. o 10.00 hod.

       

      Všetky online podujatia sú interaktívne, preto je možne sa pripojiť cez aplikáciu ZOOM, alebo nás sledovať cez náš Youtube kanál (Kultúrne zariadenia Petržalky)

       

      Viac  informácií na www.kzp.sk

      alebo na našom facebooku - Kultúra v Petržalke

     • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2021/2022

     • OZNÁMENIE

      o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20,

      Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2021/2022

       

      V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční   v termíne od 3. do 7. mája  2021 v nižšie uvedených časoch v závislosti od epidemiologickej situácie:

       

      Pri priaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční osobne vo vstupe do budovy školy v čase

      03.- 05.05.2021  od 8.00 do 12.30 hod.

      06.- 07.05.2021  od  14.00 do 16.30 hod.

       

      Pri zhoršenej alebo nepriaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční prostredníctvom e-mailu (mstupolevova@gmail.com) alebo poštou v termíne zápisu od 03.05.2021 do 07.05.2021.

       

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle

      § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:

      a)  deti vo veku od 3 rokov,

      b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

       

      V zmysle § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

       

      Ostatné podmienky prijímania detí  do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.

      o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ: 

      V prípade zvýšeného počtu žiadostí o prijatie do materskej školy budú uprednostnení súrodenci detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať MŠ  Tupolevova 20.

       

      V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona,  o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadost' o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia  predložia osobne alebo doručia riaditeľke materskej školy  poštou, prípadne naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.

      Na žiadosti v poznámke uveďte všetky materské školy, na ktoré ste si podávali žiadosť o prijatie.

      Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimáme vzdelávanie” (ďalej len „žiadosť”)  je zverejnená na webovej stránke MŠ Tupolevova 20 (mstupolevova.edupage.org) a dá sa stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk v oblasti tlačivá.

      V zmysle Š 59 ods. 7 školského zákona riaditelka MŠ rozhodne do 15. júna 2021 0 prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

      Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí

      riaditeľka MŠ, alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

       

       

       

      V  Bratislave 8.4.2021                                                        Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                        Riaditeľka MŠ

     • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii  MŠ Iľjušinova počas letných prázdnin, z dôvodu zvyšovania kapacít materských škôl vytvorením nových tried, bude MŠ Tupolevova počas celých letných prázdnin zatvorená. Nebude totiž v prevádzke školská jedáleň pri MŠ Iľjušinova. 

      Deti z MŠ Tupolevova môžu navštevovať náhradnú MŠ Vyšehradská v júli a náhradnú MŠ Ševčenkova v auguste. Výchovu a vzdelávanie v náhradných materských školách zabezpečia kmeňové učiteľky našej materskej školy. 

      Prosím, nahláste mi  dochádzku Vášho dieťaťa počas letných prázdnin,  v júli alebo v auguste,  mailom do 30.4.2021.

      Za porozumenie ďakujem

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ 

     • Nástup do MŠ od 12.4.2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 2021/11929:1-A1810 z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021  sa otvárajú materské školy pre všetky deti za podmienok určených v Školskom poriadku - dodatku č. 6. Dotatok a podmienky budú zverejnené v priebehu dnešného dňa.

      Vzhľadom k zabezpečeniu prevádzky MŠ a personálneho zabezpečania tried Vás prosím o nahlásenie nástupu resp. nenastúpenia Vášho dieťaťa od 12.4. do MŠ. Rodičia detí, ktoré už v apríli navštevovali MŠ nemusia na mail odpovedať, prihlásení sú automaticky. Týka sa to rodičov detí, ktoré od začiatku kalendárneho roku 2021 ešte MŠ nenavštevovali.  Spätnú väzbu potrebujem čo najskôr v priebehu dnešného dňa.

      Ďakujem za porozumenie.

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ