• Od začiatku školského roka 2020/2021 je súčasťou našej MŠ inkluzívny tím, v rámci ktorého priamo v MŠ pôsobí školská psychologička Mgr. Karina Špacír a školská špeciálna pedagogička Mgr. Paulína Pavlendová.

   Pod záštitou národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, inkluzívny tím zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v MŠ. Cieľom národného projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

    

   • Školská psychologička v MŠ vykonáva najmä:
   • individuálne, skupinové alebo hromadné psychologické poradenstvo, prevenciu a intervenciu deťom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v MŠ,
   • individuálne a skupinové poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom MŠ (ťažkosti v adaptácii na MŠ, ťažkosti v správaní, školská zrelosť a i.),
   • orientačnú psychologickú diagnostiku,
   • individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť deťom v krízových sociálnych a životných situáciách a iných sociálno-patologických javov,
   • a v aktuálnom školskom roku 2020/2021 v triede Motýliky realizuje program Zippyho kamaráti, zameraný na podporu emocionálneho zdravia detí.

   Psychologická starostlivosť školským psychológom je poskytovaná bezplatne, na základe udelenia písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

    

   V prípade záujmu o konzultáciu u školskej psychologičky je potrebné sa dopredu ohlásiť. Môžete tak urobiť denne v doobedňajších hodinách na tel. č. : 0947 487 458.

   Mgr. Karina Špacír (školská psychologička)

    

    

    

   • Školská špeciálna pedagogička v MŠ vykonáva najmä:
   • individuálnu, skupinovú a hromadnú prevenciu a intervenciu deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (napríklad deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, …),
   • individuálnu špeciálnopedagogickú intervenciu najmä v oblasti komunikácie a grafomotoriky. Po dohode s rodičom aj v inej oblasti, ktorá spadá do odboru špeciálnej pedagogiky,
   • orientačnú špeciálnopedagogickú diagnostiku,
   • konzultácie zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom škôl.

   Špeciálnopedagogická starostlivosť školským špeciálnym pedagógom je poskytovaná bezplatne, na základe udelenia písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

    

    

   V prípade záujmu o konzultáciu u školskej špeciálnej pedagogičky je potrebné sa dopredu ohlásiť. Môžete tak urobiť denne v doobedňajších hodinách na tel. č. : 0947 487 458.

    Mgr. Paulína Pavlendová (školská špeciálna pedagogička)