• O NÁS

    

   Materská škola Tupolevova 20 vznikla 1. januára  2015 ako elokované pracovisko MŠ Iľjušinova 1. Osamostatnila sa k januáru 2016.  Zriaďovateľom školy je Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava.

   Naša škola prevádzkuje 4 triedy s celkovým počtom 88 detí. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v prístavbe budovy Základnej školy Tupolevova 20 na prvom a druhom poschodí.

   Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, kognitívnej, telesnej, morálnej, estetickej, rôznorodými dennými aktivitami rozvíja schopnosti, zručnosti, tvorivosť a fyzickú zdatnosť  detí. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

   Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý nesie názov „S Vodníčkom spoznávaj svet“. Učebné osnovy sú rozdelené do mesačných tématických celkov, ktoré sa členia na týždenné bloky.

    

   Naša materská škola má environmentálny charakter, jej hlavnou úlohou je budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a prostrediu, v ktorom deti žijú. Formujeme v deťoch ochranárske postoje a snažíme sa ich viesť k starostlivosti o prostredie, v ktorom vyrastajú. Preto je aj symbolom našej MŠ Vodníček – rozprávkový ochranca vodných tokov.

   V rámci rozvíjania environmentálneho cítenia sa naša MŠ zapojila do viacerých environmentálnych projektov. Prvým bol víťazný projekt „Od semienka k rastlinke“, v ktorom sa nám podarilo získať 1000 € od spoločnosti DM na vytvorenie školskej záhradky. Druhým bol projekt „Záhrada, ktorá učí“, v ktorom sa nám podarilo získať 900,- € na nákup ďalších vyvýšených záhonov, ovocných kríkov, sadeníc a potrieb pre deti na starostlivosť o záhradu. V súčasnosti sme zapojení do environmentálneho projektu „Spoločne EKO“, ktorý  zastrešuje  MČ Bratislava – Petržalka. Záhradku teda na jar doplníme kompostérom a sudom na zber dažďovej vody.

    

   Materská škola spolupracuje od roku 2018 s Občianskym združením Vodníček, ktoré je združením rodičov detí navštevujúcich našu materskú školu. Občianske združenie je veľmi aktívne a zapojilo našu materskú školu do mnohých projektov, z ktorých až 10 bolo úspešných. Z peňazí získaných z grantov bolo doplnené školské ihrisko o bosonoho-balančný chodník, zveľadené dopravné ihrisko, boli zakúpené pomôcky  na rôznorodé aktivity pre naše deti, či už telovýchovné, bádateľské alebo pre tvorivú činnosť.