• Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

   OZNÁMENIE

   o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20, 

   Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2023/2024

    

   V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční 

    

   v termíne od 2. do 5. mája  2023

    

   osobne vo vstupe do budovy materskej školy v čase: 

   02.05.2023 od 10.30 do 15.00 hod.

   03.05.2023 od 08.30 do 12.00 hod.

    04.05.2023 od 13.00 do 16.00 hod.

   05.05.2023 od 08.30 do 12.00 hod.

    

   Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ Tupolevova 20, v zmysle § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, budú prijímať:

   a)  deti vo veku od 3 rokov,

   b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

    

   V zmysle § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie v spádovej MŠ, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. 

    

   Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určené riaditeľkou MŠ Tupolevova 20, Bratislava po dohode so zriaďovateľom: 

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Tupolevova 20 sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, prednostne prijímajú deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

   a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

   b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Tupolevova 20 aj v školskom roku 2023/2024,

   c) deti z mestskej časti Bratislava - Petržalka - trvalý pobyt:

   - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

   - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

   - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

   d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

   -  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

   -  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

   -  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

    

   V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona, o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast.

   Žiadost' o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia predložia osobne alebo doručia riaditeľke materskej školy poštou, prípadne naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.

   Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie” (ďalej len „žiadosť”) je zverejnená na webovej stránke MŠ Tupolevova 20 (mstupolevova.edupage.org) a dá sa stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk v oblasti tlačivá. 

   V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30. júna 2023 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024.

   Bližšie informácie k prijímaniu žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie poskytne zákonným zástupcom detí a zástupcom zariadenia riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

    

    

   V  Bratislave 4.4.2023  

   Mgr. Zuzana Michaleková

   Riaditeľka MŠ

    

    

    

   Informácie: 

   Žiadosť o prijatie: 

   Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

    
    

    

   Informácie o prijímanie detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka v školskom roku 2023/2024 nájdete  aj na www.petrzalka.sk