• Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

   OZNÁMENIE

   o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20,

   Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2022/2023

    

   V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční 

     v termíne od 2. do 6. mája  2022

   v nižšie uvedených časoch v závislosti od epidemiologickej situácie:

    

   Pri priaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční osobne vo vstupe do budovy školy v čase

   02.-04.05.2022 od 8.30 do 12.00 hod.

     05.-06.05.2022 od 13.30 do 16.00 hod.

    

   Pri zhoršenej alebo nepriaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční prostredníctvom e-mailu (mstupolevova@gmail.com) alebo poštou v termíne zápisu od 02.05.2022 do 06.05.2022.

    

   Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ Tupolevova 20, v zmysle § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, budú prijímať:

   a)  deti vo veku od 3 rokov,

   b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

    

   V zmysle § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

    

   Ostatné podmienky prijímania detí v zmysle § 59 ods. 2 školského zákona určené riaditeľkou MŠ Tupolevova 20, Bratislava po dohode so zriaďovateľom: 

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Tupolevova 20 sa po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, budú prednostne prijímať deti, ktoré budú spĺňať tieto podmienky:

   a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

   b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Tupolevova 20 aj v školskom roku 2022/2023,

   c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

   -  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

   -  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

   -  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

   V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona, o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

   Žiadost' o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia predložia osobne alebo doručia riaditeľke materskej školy poštou, prípadne naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.

   Na žiadosti v poznámke uveďte všetky materské školy, na ktoré ste si podávali žiadosť o prijatie.

   Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie” (ďalej len „žiadosť”) je zverejnená na webovej stránke MŠ Tupolevova 20 (mstupolevova.edupage.org) a dá sa stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk v oblasti tlačivá. 

   V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30. júna 2022 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

   Bližšie informácie k prijímaniu žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie poskytne zákonným zástupcom detí a zástupcom zariadenia riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

    

    

   V  Bratislave 24.3.2022 

   Mgr. Zuzana Michaleková

   Riaditeľka MŠ

    

    

    

    

   Žiadosť o prijatie: 

    

   Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania:

    
    

    

   Informácie o prijímanie detí do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka v školskom roku 2022/2023 nájdete  aj na www.petrzalka.sk