• Rada školy: 

   • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve. Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania. Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením. Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia pozývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí. Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.  

    

   Nová Rada školy je zriadená od 16.10.2020 na 4-ročné obdobie.

   Predseda: Mgr. Katarína Rosincová - zástupca pedagogických zamestnancov

   Podpredseda: Sofia Schneidlerová - zástupca pedagogických zamestnancov

   Členovia: Ing. Dana Klamová - zástupca zákonných zástupcov

                    Monika Slovíková - zástupca nepedagogických zamestnancov

                    Mgr. Peter Tóth, PhD. - zástupca zákonných zástupcov

                    Mgr. Anna Sonneková - delegovaný člen za zriaďovateľa

                    Mgr. Michal Sabo - delegovaný člen za zriaďovateľa