•  

   VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

    

   Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 2/2022 zo dňa 22.2.2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, č. 7/2019, č.15/2019, č. 18/2019, č. 15/2020 a 4/2021 je určená výška príspevku nasledovne: 

   VÝŠKA PRÍSPEVKU: za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.januára 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40,- €/ mesiac/dieťa. Výška príspevku je jednotná pre všetky deti okrem detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

   (§ 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021).

    

   Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

   a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

   b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa materskej školy a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

   c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

   d) v čase letných prázdnin (júl, august), ak v tomto období dieťa nedochádzalo do MŠ a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku počas letných prázdnin,

   e) v čase prerušenia prevádzky MŠ na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. (Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy).

    

   PRERUŠENIE DOCHÁDZKY dieťaťa do materskej školy:

   Ak o to zákonný zástupca požiada, riaditeľa MŠ, rozhodne o odpustení príspevku v MŠ za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu. Žiadosť o prerušenie dochádzky nájdete v sekcii  tlačivá.

    

   POUKÁZANIE 10,- € ZO ZVÝŠENIA POPLATKU V PLNEJ VÝŠKE MATERSKÝM ŠKOLÁM

   Poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020  rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, pomôcky pre deti - pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné). Tieto položky boli doteraz hradené z prostriedkov rodičovských príspevkov do OZ.

    

   ⇒ PLATOBNÉ ÚDAJE:       IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

   variabilný symbol: 9132xxxx (číslo, ktoré bolo Vášmu dieťaťu pridelené na začiatku dochádzky do MŠ)

   špecifický symbol: 01/2023, 02/2023...  

   poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

   Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 40 EUR/mesiac/dieťa sa platí vždy do 10. dňa v mesiaci. 

    

   VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE A NA REŽIJNÉ NÁKLADY

   Od 1.1.2023 sa mení nasledovne:

   Výška poplatku za stravovanie:

   1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov. Platby za stravné sú splatné do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

   2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určuje piate finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

   3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na:

   a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

   b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

   c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

   4) Dotáciu na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni, zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

   5) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je určený za každý stravovací deň nasledovne: 

    

    

    

   Dieťa MŠ, ktoré nepoberá dotáciu na podporu stravovacích návykov

    

   Desiata

    

   0,60

    

   Obed

    

   1,40

    

   Olovrant

    

   0,50

    

   Dotácia

    

   0,00

     

   Suma k úhrade za deň bez režijných poplatkov

   2,50

    

    

   Výška poplatku za režijné náklady:

    

   6)Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

   a) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac;

   b) Na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške   6 €/ mesiac

    

   kategória stravníkov

   mesačný príspevok na režijné náklady

   individuálne zabezpečovanie diétnej stravy

   dieťa MŠ – všetky aj predškoláci

   12 €/mesiac

   6 €/mesiac

    

    

   Uhradený paušálny režijný príspevok  sa zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia, ak v daný mesiac odobral čo i len jedno jedlo. Vráti sa len v prípade, ak dieťa v daný mesiac neodobralo ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

   Zdôvodnenie navýšenia režijných poplatkov: Oznam_o_zmene_vysky_prispevku_za_pobyt_dietata_v_MS_a_na_rezijne_naklady.pdf

   • za režijné náklady pri zariadeniach školského stravovania sa  považujú mzdy zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady (kúrenie, voda, plyn, elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky) a ostatné prevádzkové náklady, ktoré sa neustále zvyšujú a v súvislosti s tým narastajú aj výdavky na režijné náklady na prípravu jedla v školských jedálňach;
   • po prepočte reálne výdavky režijných nákladov na prípravu  jedla  pre dieťa  v MŠ v roku 2019 činili 2,10 € na deň. V ZŠ náklady na prípravu obeda pre žiaka v roku 2019 boli vo výške 1,86 € na deň;
   • z dôvodu neustáleho zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ, miestny poslanci schválili úhradu režijných nákladov realizovať paušálne na mesiac, nakoľko prevádzka školy a školskej jedálne je zabezpečená aj s nákladmi na personál a výdavkami na energie,  či je konkrétne dieťa v škole alebo nie.