•  

   VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

    

   Na základe Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 4/2023 zo dňa 14.3.2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka  je určená výška príspevku nasledovne: 

   VÝŠKA PRÍSPEVKU: za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. mája 2023 prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 75,- €/ mesiac/dieťaZa druhé a každé ďalšie dieťa, ktoré navštevuje materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Petržalka, zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok sumou 37,50 €. Do tohto počtu sa nezapočítava dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie, za ktoré sa príspevok neuhrádza.

    

   Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:

   • Pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
   • ak zákonný zástupca dieťaťa  o to písomne požiada riaditeľa MŠ a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu  
   • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
   • v čase letných prázdnin (júl, august), ak  v tomto období dieťa nedochádzalo do MŠ a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do MŠ počas letných prázdnin,
   • v čase prerušenia prevádzky MŠ na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
   • V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do MŠ počas letných prázdnin a do MŠ vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac.  To neplatí, ak dieťa do MŠ nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľke príslušnej MŠ alebo  ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do MŠ

    

   PRERUŠENIE DOCHÁDZKY dieťaťa do materskej školy:

   Ak o to zákonný zástupca požiada, riaditeľa MŠ, rozhodne o odpustení príspevku v MŠ za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu. Žiadosť o prerušenie dochádzky nájdete v sekcii  tlačivá.

    

    

    

   ⇒ PLATOBNÉ ÚDAJE:       IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

   variabilný symbol: 9132xxxx (číslo, ktoré bolo Vášmu dieťaťu pridelené na začiatku dochádzky do MŠ)

   špecifický symbol: 01/2023, 02/2023...  

   poznámka: meno a priezvisko dieťaťa

   Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 75 EUR/mesiac/dieťa alebo 37.50 EUR sa platí vždy do 10. dňa v mesiaci. 

    

   VÝŠKA PRÍSPEVKU ZA STRAVOVANIE A NA REŽIJNÉ NÁKLADY

   Od 1.1.2023 sa mení nasledovne:

   Výška poplatku za stravovanie:

   1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov. Platby za stravné sú splatné do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci.

   2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určuje piate finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

   3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na:

   a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

   b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,

   c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.

   Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.

   4) Dotáciu na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni, zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

   5) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je určený za každý stravovací deň nasledovne: 

    

    

    

   Dieťa MŠ, ktoré nepoberá dotáciu na podporu stravovacích návykov

   Dieťa MŠ, ktoré poberá dotáciu na podporu stravovacích návykov = dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie a ktorého rodič požiadal o dotáciu

   Desiata

    

   0,60

   0,60

   Obed

    

   1,40

   1,40

   Olovrant

    

   0,50

   0,50

   Dotácia

    

   0,00

   - 1,40  

   Suma k úhrade za deň bez režijných poplatkov

   2,50

   1,10

    

   Výška poplatku za režijné náklady:

    

   6)Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

   a) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12 € na dieťa paušálne za kalendárny mesiac;

   b) Na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za dieťa navštevujúce MŠ vo výške   6 €/ mesiac

    

   kategória stravníkov

   mesačný príspevok na režijné náklady

   individuálne zabezpečovanie diétnej stravy

   dieťa MŠ – všetky aj predškoláci

   12 €/mesiac

   6 €/mesiac

    

    

   Uhradený paušálny režijný príspevok  sa zákonnému zástupcovi dieťaťa nevracia, ak v daný mesiac odobral čo i len jedno jedlo. Vráti sa len v prípade, ak dieťa v daný mesiac neodobralo ani jedno jedlo, alebo ak školská jedáleň z dôvodu nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.

   Zdôvodnenie navýšenia režijných poplatkov: 

   • za režijné náklady pri zariadeniach školského stravovania sa  považujú mzdy zamestnancov, poistné odvody za zamestnancov, prevádzkové náklady (kúrenie, voda, plyn, elektrická energia, inventár, čistiace prostriedky, ochranné pracovné prostriedky) a ostatné prevádzkové náklady, ktoré sa neustále zvyšujú a v súvislosti s tým narastajú aj výdavky na režijné náklady na prípravu jedla v školských jedálňach;
   • z dôvodu neustáleho zvyšovania personálnych nákladov, cien na pravidelnú obnovu inventáru a zariadenia školských jedální, ako aj z dôvodu zjednodušenia vyberania poplatkov v ŠJ, miestny poslanci schválili úhradu režijných nákladov realizovať paušálne na mesiac, nakoľko prevádzka školy a školskej jedálne je zabezpečená aj s nákladmi na personál a výdavkami na energie,  či je konkrétne dieťa v škole alebo nie.