• Fotenie v MŠ 17.5.2021

     • Milí rodičia,

      v pondelok 17.5.2021 sa uskutoční triedne lavičkové fotenie.

      Predškoláci sa budú zároveň fotiť na tablo.

       

       

     • Víkendové testovanie 16.5.2021

     • Víkendové odberné miesta

      pre celoplošný skríning COVID-19 budú otvorené

      v nedeľu 16.5.2021 v čase od 08:00 do 18:00

      Odberné miesta:

      DOM ZŠ Holíčska

      DOM ZŠ Turnianska

      DOM ZŠ Černyševského 

      MOM Hrobáková

     • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie (2021/2022)

     • Materská škola, Tupolevova 20, 851 01 Bratislava

      OZNÁMENIE

      o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20,

      Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2021/2022

       

      V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční   v termíne od 3. do 7. mája  2021 v nižšie uvedených časoch v závislosti od epidemiologickej situácie:

       

      Pri priaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční osobne vo vstupe do budovy školy v čase

      03.-05.05.2021  od 8.00 do 12.00 hod.

         06.-07.05.2021  od  14.00 do 16.30 hod.

       

      Pri zhoršenej alebo nepriaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční prostredníctvom e-mailu (mstupolevova@gmail.com) alebo poštou v termíne zápisu od 03.05.2021 do 07.05.2021.

       

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ Tupolevova 20,  v zmysle § 59 ods. 1  školského zákona, budú prijímať:

      a)  deti vo veku od 3 rokov,

      b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

       

      V zmysle § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

       

      Ostatné podmienky prijímania detí  do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.

      o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ: 

       

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Tupolevova 20, Bratislava, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

      1. ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2021 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2021/2022 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej ulici,
      2. ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Tupolevova 20, Bratislava a budú navštevovať MŠ aj  v školskom roku 2021/2022,
      3. ostatné, v závislosti od voľnej kapacity.

       

      V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona,  o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadost' o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia  predložia osobne alebo doručia riaditeľke materskej školy  poštou, prípadne naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.

      Na žiadosti v poznámke uveďte všetky materské školy, na ktoré ste si podávali žiadosť o prijatie.

      Tlačivo Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.docx (ďalej len „žiadosť”)  je zverejnená na webovej stránke MŠ Tupolevova 20 (mstupolevova.edupage.org) a dá sa stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk v oblasti tlačivá.

      V zmysle Š 59 ods. 7 školského zákona riaditelka MŠ rozhodne do 15. júna 2021 0 prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

      Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí

      riaditeľka MŠ, alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

       

       

       

      V  Bratislave 8.4.2021                                                        Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                        Riaditeľka MŠ