• Vstup do budovy od 26.4.2021

     • Vážení rodičia, 

       

      od pondelka, t.j. 26.4.2021 zatvárame dočasne otvorený vchod od dvora cirkevnej MŠ aj červenú bránu. Opäť bude ráno otvorený len hlavný vchod od ihriska základnej školy. 

       

      Odovzdávanie dieťaťa ráno – vstup už len hlavným vchodom

      Pre vstup do budovy platia rovnaké pravidlá ako od 19.4.2021. Zákonný zástupca v prvý deň nástupu podpíše čestné vyhlásenie u triednej učiteľky, preukáže sa: 

      ·        platným negatívnym testom nie starším ako 7 dní, 

      ·        alebo potvrdením o prekonaní covidu za posledných 180 dní,

      ·        alebo  sa preukáže, že je 14 dní po 2.dávke očkovania mRNA vakcínou  alebo 28 dní po 1.dávke očkovania vektorovou vakcínou

      ·        alebo  14 dní po 1.dávke očkovania mRNA alebo vektorovou vakcínou a zároveň prekonanie ochorenia covid  -19 za posledných 180 dní

      ·        alebo potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou, ktorá neumožňuje vykonanie testu. 

      Rodičia budú odovzdávať dieťa pedagógovi na vyhradenom mieste pred šatňami, nepedagogickí zamestnanci mu pomôžu so sebaobsluhou. V šatni na čiare môžu byť naraz maximálne 2 rodičia, preto po odovzaní dieťaťa, opustite priestory šatne.

       

      Vyzdvihnutie dieťaťa popoludní - vstup už len hlavným vchodom.

      V prípade pekného počasia nemusíte volať dopredu,  deti vyzdvihujete na školskom dvore. Vstupovať budete hlavným vchodom, prejdete halou na začiatok dvora po vyznačenú čiaru. Pedagóg Vám dieťa odovzdá. 

      V prípade nepriaznivého počasia vstupujete do budovy MŠ na začiatok šatne po vyznačenú čiaru. V šatni na čiare môžu naraz čakať maximálne 2 rodičia. Ostatní počkajú na schodišti v rozostupoch. Môžete si vopred zavolať, že prichádzate. 

       

       

      Za porozumenie ďakujeme.

       

       

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ 

     • Online vysielanie pre deti

     •  Kultúrne zariadenia Petržalky budú vysielať pre deti tieto ONLINE podujatia:

      1, Online Cirkusovú školu - pre deti od 6 do 12 rokov v utorok 20.4. o 16.00 hod.

      2, Online Hip Hop workshop s Rebekou - pre deti a mládež v stredu 21.4. o 18.00 hod.

      3, Online výtvarné dielničky - pre deti od 3 do 10 rokov vo štvrtok 22.4. o 16.00 hod.

      4, Online rozprávku Buwko & Sniwko zachraňujú krajinu Perinu - v nedeľu 25.4. o 10.00 hod.

       

      Všetky online podujatia sú interaktívne, preto je možne sa pripojiť cez aplikáciu ZOOM, alebo nás sledovať cez náš Youtube kanál (Kultúrne zariadenia Petržalky)

       

      Viac  informácií na www.kzp.sk

      alebo na našom facebooku - Kultúra v Petržalke

     • Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2021/2022

     • OZNÁMENIE

      o mieste a termíne prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Tupolevova 20,

      Bratislava-Petržalka  pre školský rok 2021/2022

       

      V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) prijímanie detí do MŠ Tupolevova 20  sa uskutoční   v termíne od 3. do 7. mája  2021 v nižšie uvedených časoch v závislosti od epidemiologickej situácie:

       

      Pri priaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční osobne vo vstupe do budovy školy v čase

      03.- 05.05.2021  od 8.00 do 12.30 hod.

      06.- 07.05.2021  od  14.00 do 16.30 hod.

       

      Pri zhoršenej alebo nepriaznivej epidemiologickej situácii sa zápis uskutoční prostredníctvom e-mailu (mstupolevova@gmail.com) alebo poštou v termíne zápisu od 03.05.2021 do 07.05.2021.

       

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí a zástupcov zariadenia sa do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), v zmysle

      § 59 ods. 1 školského zákona, budú prijímať:

      a)  deti vo veku od 3 rokov,

      b) prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

       

      V zmysle § 59 a zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

       

      Ostatné podmienky prijímania detí  do MŠ Tupolevova 20 v zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z.

      o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. určené riaditeľkou MŠ: 

      V prípade zvýšeného počtu žiadostí o prijatie do materskej školy budú uprednostnení súrodenci detí, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 navštevovať MŠ  Tupolevova 20.

       

      V zmysle § 59 ods. 5 školského zákona,  o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľka MŠ na základe predloženého vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadost' o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonní zástupcovia detí alebo zástupcovia zariadenia  predložia osobne alebo doručia riaditeľke materskej školy  poštou, prípadne naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti.

      Na žiadosti v poznámke uveďte všetky materské školy, na ktoré ste si podávali žiadosť o prijatie.

      Tlačivo „Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimáme vzdelávanie” (ďalej len „žiadosť”)  je zverejnená na webovej stránke MŠ Tupolevova 20 (mstupolevova.edupage.org) a dá sa stiahnuť z webového sídla www.petrzalka.sk v oblasti tlačivá.

      V zmysle Š 59 ods. 7 školského zákona riaditelka MŠ rozhodne do 15. júna 2021 0 prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022

      Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí

      riaditeľka MŠ, alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

       

       

       

      V  Bratislave 8.4.2021                                                        Mgr.Zuzana Michaleková

                                                                                                        Riaditeľka MŠ

     • Prevádzka MŠ v čase letných prázdnin

     • Vážení rodičia, 

      vzhľadom k plánovanej rekonštrukcii  MŠ Iľjušinova počas letných prázdnin, z dôvodu zvyšovania kapacít materských škôl vytvorením nových tried, bude MŠ Tupolevova počas celých letných prázdnin zatvorená. Nebude totiž v prevádzke školská jedáleň pri MŠ Iľjušinova. 

      Deti z MŠ Tupolevova môžu navštevovať náhradnú MŠ Vyšehradská v júli a náhradnú MŠ Ševčenkova v auguste. Výchovu a vzdelávanie v náhradných materských školách zabezpečia kmeňové učiteľky našej materskej školy. 

      Prosím, nahláste mi  dochádzku Vášho dieťaťa počas letných prázdnin,  v júli alebo v auguste,  mailom do 30.4.2021.

      Za porozumenie ďakujem

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ 

     • Nástup do MŠ od 12.4.2021

     • Vážení rodičia, 

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ 2021/11929:1-A1810 z 8.4.2021 s účinnosťou od 12.4.2021  sa otvárajú materské školy pre všetky deti za podmienok určených v Školskom poriadku - dodatku č. 6. Dotatok a podmienky budú zverejnené v priebehu dnešného dňa.

      Vzhľadom k zabezpečeniu prevádzky MŠ a personálneho zabezpečania tried Vás prosím o nahlásenie nástupu resp. nenastúpenia Vášho dieťaťa od 12.4. do MŠ. Rodičia detí, ktoré už v apríli navštevovali MŠ nemusia na mail odpovedať, prihlásení sú automaticky. Týka sa to rodičov detí, ktoré od začiatku kalendárneho roku 2021 ešte MŠ nenavštevovali.  Spätnú väzbu potrebujem čo najskôr v priebehu dnešného dňa.

      Ďakujem za porozumenie.

      S pozdravom

      Mgr. Zuzana Michaleková

      riaditeľka MŠ